Redelijk Houten

Over windmolens in Houten

Verkiezingswindkompas

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

In maart 2018 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden, dus ook in Houten.
Een van de thema’s in Houten is Duurzaamheid. Hierbij hebben de Houtense windmolens de afgelopen jaren voor veel discussie gezorgd.
 
Daarom is het zinvol dat duidelijk is waar de politieke partijen staan in de windmolendiscussie, en het streven naar duurzaamheid.
 
Dan kunt u als Houtense kiezer hier rekening mee houden, bij het bepalen van uw keuze. Doe er uw voordeel mee!
De vragen aan de politieke partijen

Voorgelegde vragen aan de politieke partijen van Houten

1) Onderschrijft u het streven van de gemeente Houten om in het jaar 2040 energie-neutraal te zijn?

2) Welk deel van het totale Houtense energieverbruik in 2040 zou Houten met zonne-enerige respectievelijk windenergie moeten opwekken?

3) Bent u van mening dat de Houtense windmolens overdag zonder beperking voor (vermeende) geluidsoverlast kunnen draaien?

4) Wat zou de betekenis moeten zijn van de maatwerkvoorschriften voor het geluid van de windmolens:

– i alleen actie wanneer overschrijding van de voorschriften

– ii maatwerkvoorschriften geluid moeten gerelateerd zijn aan het overige achtergrondgeluid

– iii) elk geluid van de windmolens is ongewenst en moet worden verholpen, ook als dit valt binnen de grenzen van de maatwerkvoorschriften.

5) Bent u van mening dat er voldoende overlegd is met de klagers over de huidige windmolens, om de voorbereidingen van de realisatie van het tweede windpark te kunnen starten?

6) Denkt u dat een burgerinitiatief of referendum zinvol kan zijn om duidelijkheid te krijgen over de wens van de meerderheid van de inwoners over de Houtense windmolens?

Het merendeel van de politieke partijen heeft ons geantwoord. De antwoorden hebben we naast de verkiezingsprogramma’s gelegd, en hiermee aan elke partij een smiley toegekend, zie hieronder.

Duurzaamheid en windmolens per partij

We hebben geen inhoudelijke reactie van het CDA mogen ontvangen. Positief is dat het CDA in het nieuwe programma wel kiest voor een tweede windpark. Om hiermee te streven naar een energieneutraal 2040.
CDA
ChristenUnie is voor minder beperkt draaien van de windmolens, in overleg met belanghebbenden, en wil het 2de windmolenpark snel realiseren.
ChristenUnie
D66 zet zich in om ook met windenergie de duurzame energieopwekking te verhogen. Dit met actieve betrokkenheid van de bewoners.
D66
Maatwerkvoorschriften voor de windmolens moeten gerelateerd zijn aan het overige achtergrondgeluid. Dit pleit voor maatwerkvoorschriften per molen. Groen Links wil concrete jaarlijkse doelstellingen, om in 2040 energieneutraal te zijn.
Groen Links
ITH is tegen windmolens in Houten. Houten moet energieneutraal worden via zonne-energie, maar geeft niet aan wat dat betekent. Wanneer de inwoners in een referendum voor een tweede windpark kiezen, stemt ITH hiermee in.
ITH
We hebben geen inhoudelijke reactie van het Houten Anders mogen ontvangen. In het partijprogramma zien we dat Houten Anders niet echt bezig is met duurzame energie.
Houten Ander
PvdA kan zich voorstellen dat de molens overdag vaker gaan draaien. Tegelijk moeten de molens zich aan de maatwerkvoorschriften houden. PvdA neemt niet duidelijk stelling.
PvdA
SGP onderschrijft het streven naar een energieneutraal Houten, maar geeft niet aan hoe dit te bereiken. SGP pleit om subsidie te verkrijgen voor de verplaatsing van 1 windmolen naar een betere plek.
SGP
VVD stelt dat het maar de vraag of Houten energie-neutraal moet worden. Windmolens kunnen beter elders staan. VVD vindt dat er geen draagvlak is voor windmolens in Houten.
VVD