Redelijk Houten

Over windmolens in Houten

Meer Redelijk Houten

Nieuws over Redelijk Houten

Maatwerkvoorschriften onvoldoende onderbouwd

25 februari 2021
Rechtbank doet uitspraak: Gemeente Houten moet binnen richtlijnen opnieuw besluiten op bezwaar tegen weigering om maatwerkvoorschriften niet af te schaffen. Ze mogen zich niet alleen beroepen op oude toezeggingen én ze moeten dan rekening houden met de belangen van Eneco.

Beroep aangetekend tegen maatwerkvoorschriften

6 november 2019
Er is beroep aangetekend tegen de beslissing van de gemeente Houten om de maatwerkvoorschriften niet in te trekken.

Gemeente Houten negeert advies bezwaarschriften-commissie

1 oktober 2019
Op 25 juli heeft de bezwaarschriftcommissie aan de gemeente Houten geadviseerd om de maatwerkvoorschriften in te trekken. De gemeente Houten heeft gemeend dit advies niet over te nemen.

Hoorzitting bezwaarschriften-commissie

24 juni 2019
Redelijk Houten heeft, samen met 2 andere belanghebbenden, bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente Houten om de maatwerkvoorschriften niet in te trekken. Ditzelfde heeft Eneco gedaan.
Op 24 juni was er een hoorzitting, waarbij een commissie van 3 externe juristen bovenstaand bezwaar heeft behandeld, samen met het verweerschrift hierop vanuit de gemeente Houten.

De volgende stap is dat de commissie een advies geeft aan de gemeente Houten, die dit advies wel of niet kan overnemen.

Gemeenteraad verwerpt nieuw draairegime

12 maart 2019
Het voorstel van B&W werd op 12 maart in de gemeenteraad besproken:
D66 had een amendement ingediend om de maatwerkvoorschriften te versoepelen, aansluitend op onze redenering. Dit amendement werd gesteund door Houten Anders en de PvdA.
GroenLinks en ChristenUnie hielden een gloedvol betoog voor windenergie en tegen de maatwerkvoorschriften, maar in de laatste zin werd dan toch voor het beperkte draairegime gekozen.
De andere partijen: SGP en ITH zijn altijd al tegen windenergie in Houten geweest; CDA en VVD vinden dat een “betrouwbare overheid” de maatwerkvoorschriften niet mag versoepelen.
Hiermee was er een meerderheid in de gemeenteraad voor het voorstel van B&W.

Een gemiste kans om zonder extra overlast in Houten 30% meer windenergie op te wekken!

Redelijk Houten bepleit nieuw draairegime

19 februari 2019

Onder meer Redelijk Houten heeft ingesproken op het Ronde Tafel Gesprek (RTG). Ons betoog samengevat:

  • slechts 6% van de omwonenden is tegen voortzetting van de draaiproef
  • de geluidsoverlast van de windmolens wordt flink overdreven
  • de geluidsoverlast tijdens de draaiproef is niet toegenomen

Mede in het licht van de gestelde klimaatdoelen kan daarom de enige conclusie zijn om het nieuwe draairegime in te voeren: dit levert 30% meer opbrengst.

Voor ons volledige betoog, zie hier.

B&W adviseert oude draaiprogramma

5 februari 2019

Op 5 februari heeft het college van B&W aan de gemeenteraad geadviseerd om het oude draaiprogramma te handhaven.

De redenering van het college van B&W is hierbij als volgt: de geluidsoverlast is niet afgenomen (maar ook niet toegenomen) -> de proef is mislukt -> we blijven op het oude draairegime (met 30% minder opbrengst).

In lijn hiermee heeft B&W op 6 februari aangegeven dat ze – zoals gevraagd door o.a. Redelijk Houten – de maatwerkvoorschriften niet gaat intrekken.

Intrekken maatwerkvoorschriften?

3 december 2018

Op 3 december heeft een samenwerking van Redelijk Houten, een obligatiehouder van Windpark Houten en UWind, schriftelijk aan de gemeente Houten gevraagd de maatwerkvoorschriften in te trekken. De windmolens kunnen vooral overdag vaker draaien, en bovendien zijn we van mening dat de maatwerkvoorschriften, ook juridisch gezien, niet opgelegd hadden mogen worden.

Draaiproef met windmolens uitgevoerd

12 juli 2018

Van 12 april tot en met 12 juli is er een proef gedaan met een alternatief draaiprogramma. De molens draaiden overdag vaker en ’s nachts volgens een speciaal ontwikkeld programma om maximale geluidsvermindering te bereiken.
Met de Eneco Wind app kun je eenvoudig zien dat de energieopbrengst per windmolen in die periode duidelijker hoger is, en vergelijkbaar met die van de Nieuwegeinse. Dit bevestigt de mogelijkheden om eenvoudig een hogere opbrengst te krijgen van windpark Houten, door ze overdag vaker te laten draaien.

Voorbereiding draaiproef met windmolens

16 januari 2018

De gemeente en Eneco bereiden een proef voor met een aangepast draaiprogramma. De bedoeling is dat met deze proef de molens overdag vaker gaan draaien. s’Nachts gaan de molens dan stiller draaien.
Het is een goed idee om de molens overdag vaker te laten draaien, want het geluid valt dan namelijk weg tegen het overige achtergrondgeluid. Er zit wel een addertje onder het gras, want het lijkt alsof een klein aantal “omwonenden” de proef niet willen, het niet doorgaat.
Over het draaien in de nacht: de (zeer strenge) maatwerkvoorschriften worden in de nacht niet overschreden, en bovendien heeft niemand ons de geluidsoverlast kunnen laten horen.

122 meldingen over geluidsoverlast

1 januari 2018

In 2017 ontving de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 122 meldingen over geluidsoverlast van Windpark Houten.

Het overgrote deel hiervan was afkomstig van één omwonende. Het andere deel van de meldingen kwam van zes andere omwonenden.

Vier meldingen gingen over slagschaduw. Na onderzoek bleek dat in alle gevallen geen sprake was van overtreding van de opgestelde normen.

5 miljoen kWh windenergie

1 januari 2018

In 2017:

wekten de 5 Nieuwegeinse molens 24,7 GWh aan energie op

wekten de 3 Houtense molens (hetzelfde type) 9,1 GWh aan energie op

Dit betekent meer dan 5 GWh energiederving door de stilstand vanwege de zeer strenge maatwerkvoorschriften. Dit komt overeen met de energie van 20.000 zonnepanelen. Voor een groot deel onnodige stilstand, want de vermeende geluidsoverlast wordt zwaar overdreven.

Toch draaiproef met windmolens

12 juli 2017

De gemeenteraad heeft besloten dat er toch een draaiproef moet komen met de Houtense windmolens.

Met de proef wil de raad laten onderzoeken of een aangepast draaiprogramma minder overlast veroorzaakt. Ook zou een aangepast programma de opbrengst van de molens kunnen vergroten.

Planschadeverzoeken afgewezen

12 april 2017

26 omwonenden (binnen de Rondweg) hadden eerder een planschade-verzoek ingediend: ze vinden dat hun huis door de windmolens minder waard is geworden (?), en daar willen ze geld voor zien. Tegen de afwijzing zijn de bewoners in beroep gegaan, en dit beroep is afgewezen, omdat de realisatie van de windmolens voorzienbaar was ten tijde van de aankoop van de woningen van de eisers.

Ook het beroep op planschade van 1 omwonende (buiten de Rondweg) is ongegrond verklaard. Deze bewoner heeft al een tegemoetkoming ontvangen van de gemeente, maar mag deze houden.

Wanneer er ergens mogelijk geld te halen is, dan doen mensen graag mee.

Motie gemeenteraad

21 maart 2017

De gemeenteraad neemt een motie aan van de SGP, waarin gesteld wordt dat met windmolendossier niet gesloten kan worden, en de mediation een vervolg moet krijgen.

De bewoners hebben tot de zomer de tijd om tot overeenstemming te komen over een proef over een ander draaiprogramma. Indien deze overeenstemming er komt, wordt het draaiprogramma in de tweede helft van 2017 uitgetest.

Toch geen perspectief op een redelijke oplossing

23 februari 2017

Omdat enkele inwoners bang zijn dat ze meer (?) geluidsoverlast zouden kunnen gaan ervaren, blokkeren ze het testen van een aangepast draaiprogramma waarmee de windmolens overdag vaker zouden kunnen draaien, en s’ nachts stiller.

Dit is vreemd, de scherpe maatwerkvoorschriften geluid worden niet overschreden, en toch kunnen enkele bewoners blokkeren dat de windmolens overdag wat meer gaan draaien? Triest.

Nog meer onderzoek naar de bromtoon

26 januari 2017

Hoewel er geen aanwijzingen waren dat de bromtoon de gestelde geluidsnormen overschreed, zijn er diverse technische onderzoeken naar het geluid uitgevoerd.

Het blijft dat het geluid te maken heeft met de aandrijflijn van de windmolens. Het kan optreden bij het omschakelen van de normale naar de stille modus.

De maatwerkvoorschriften worden inderdaad niet overschreden.

Perspectief op een redelijke oplossing

27 oktober 2016

Gemeente, Eneco en de drie inwoners van het mediationoverleg presenteren de resultaten van hun overleg tijdens de afgelopen maanden. Er is een modus gevonden om aan ieders belangen tegemoet te komen: de molens kunnen vaker draaien, terwijl ze minder geluid produceren. Dat klinkt redelijk!

Inspreken Ronde Tafel Gesprek Programma Duurzaam Houten

21 juni 2016

Als Redelijk Houten hebben ingesproken in het Ronde Tafel Gesprek over het Programma Duurzaam Houten 2016-2018.

Kernpunten:

1) bereken totale duurzame energie als aandeel van totale energieverbruik.

Bij de berekening van de opgewekte energie worden zonnepanelen bij zowel bedrijven als huishoudens meegerekend. Vervolgens wordt het percentage berekend als aandeel van de alleen door huishoudens verbruikte energie.

2) onduidelijkheid over aard en oorzaak van ervaren geluidsoverlast blokkeert inzet windmolens en hiermee het behalen van de doelstellingen qua duurzame energie.

Daarom heeft voor het behalen van de energie-doelstelling de eerste prioriteit:

– bepalen van aard en oorzaak van de ervaren geluidsoverlast

– oplossen van deze overlast

Zie ook de volledige ingesproken tekst.

Oproep aan gemeenteraadsfracties

17 april 2016

Als Redelijk Houten hebben we aan de gemeenteraadsfracties van Houten gevraagd om rekening te houden met de informatie in onze notitie Maatwerkvoorschriften Houtens windpark onredelijk (pdf).

We geven als mogelijkheid de tijdelijke buitenwerkingstelling van de maatwerkvoorschriften voor het geluid, zodat de inwoners en gemeenteraad van Houten eventuele geluidsoverlast met eigen oren kunnen beoordelen.

Beperk de maatwerkvoorschriften geluid bijvoorbeeld eerst tot de nacht.

Hiermee kan de gemeenteraad de kans grijpen de geluidsnormen voor het windpark tot redelijke waarden terug te brengen, zodat de windmolens daadwerkelijk de energie leveren die ze zonder overlast kúnnen leveren.

Geef windmolens een eerlijke kans

2 maart 2016

Twee Houtenaren hebben een open brief geschreven aan de gemeenteraad, met de titel: Geef de windmolens een eerlijke kans. In de brief doen ze een dringende opoep aan de politiek om niet alleen te kijken naar de overlast van direct omwonenden, maar ook in te zetten op een hogere opbrengst van het windpark aan de Veerwagenweg.

Zie ook het artikel in het Groentje.

Redelijk Houten sluit zich aan bij deze redelijke oproep.

Houtense windmolens Kanniewaarzijn

januari 2016

Het programma Kanniewaarzijn stelt absurde situaties aan de orde, die voortkomen uit de regelgeving en het gedrag van bijvoorbeeld de overheid.

Op zondag 10 januari 2016 zagen wij op de TV in het programma Kanniewaarzijn een aantal inwoners van Houten, die werden geïnterviewd over de overlast veroorzaakt door de windmolens.

Het interview vond plaats op het Rond en op de achtergrond was een irritant geluid toegevoegd, zogenaamd afkomstig van de molens. De geïnterviewden hadden er allen enorme last van, konden er niet van slapen en vonden dat de molens `s nachts moeten worden stilgezet.

Blijkbaar is het noodzakelijk voor de tegenstanders van de Houtense windmolens, om onwaarheden in de vorm van gemonteerd windmolengeluid te gaan toevoegen.

Waarom is dit nodig, is wellicht het echte windmolengeluid bijna altijd te gering om überhaupt waar te nemen?

Logo’s op windmolens

januari 2016

De stichting gigawiek had bij de Raad van State bezwaar aangetekend tegen logo’s op 3 Houtense windmolens.
Gigawiek vond de belettering onnodig hinderlijk en excessief voor de omwonenden.
De Raad van State heeft dit bezwaar afgewezen.

Zoals u zelf kunt constateren zijn de logo’s zonder verrekijker nauwelijks waarneembaar.

Dit is een goed voorbeeld van de details waaraan de stichting gigawiek zich enorm ergert, en waarmee ze de rechtspraak van ons land vermoeit.

oprichting Redelijk Houten

 januari 2016

We hebben vele fietstochten door Houten-Zuid gemaakt, en langs de molens, om het windmolengeluid te vinden, waarvan sommige mensen heel veel last hebben. We hebben het geluid niet kunnen vinden. Maar wel Redelijk Houten opgericht. En op 27 januari 2016 hebben een oproep gedaan in het Groentje, om in contact te komen met inwoners van Houten die het windmolengeluid wél horen. Zodat we mee kunnen luisteren, en kunnen ervaren hoe storend het geluid is.

We hebben een flink aantal reacties ontvangen op de oproep:

  • verontwaardiging en verbazing dat de windmolens zo vaak zonder reden stil staan
  • opluchting dat het geluid van de windmolens, waar de actievoerders van Gigawiek ons zo bang voor hebben gemaakt, in de praktijk niet hoorbaar is
  • boosheid dat de actievoerders van Gigawiek zoveel geld en middelen van de overheid gebruiken voor hun achterhoedegevecht

Maatwerkvoorschriften onvoldoende onderbouwd